Přehled přednášek:

Environmentální výchova: Cesty a křižovatky (Jan Činčera)

Vztah k přírodě a rozvíjení environmentální senzitivity (Jan Činčera)

Problémy a konflikty (Jan Činčera)

Výzkum v environmentální výchově a jeho metodologická východiska (Jan Činčera a Roman Kroufek)

EVVO na mateřských školách  (Kateřina Jančaříková)

Analýza teorie programu a hodnocení kvality (Jan Činčera)

Pro-environmentální chování a akční kompetence (Jan Činčera)

Ekologické zákonitosti a badatelské dovednosti (Jan Činčera, Roman Kroufek)

Cíle environmentální výchovy a pojetí environmentální gramotnosti (Jan Činčera, Roman Kroufek)

Kvantitativní zpracování dat ve výzkumu EVVO (Roman Kroufek)

Úvod do evaluace programu (Jan Činčera)

Metodika evaluace programu (Jan Činčera)

Přírodní školní zahrady (Kateřina Jančaříková)

Proměny estetického postoje k přírodě – od venkova k divočině (Karel Stibral)

Školní reálie a EVVO (Roman Kroufek, Kateřina Jančaříková)

Využití živých organismů pro realizaci EVVO a podporu přírodovědné gramotnosti (Kateřina Jančaříková)

Úvod do klimatického vzdělávání (Jan Činčera)

Práce s kvalitativními daty v evaluaci programů EVVO (Jan Činčera)

Environmentální výchova v neformálním vzdělávání (Jan Činčera)

Environmentální výchova v regionech (Jan Činčera)

Metodika přípravy programů environmentální výchovy: distribuce moci (Jan Činčera)

Metodika přípravy programů environmentální výchovy: komunikace hodnot (Jan Činčera)

Metodika přípravy programů environmentální výchovy: zarámování (Jan Činčera)

Metodika přípravy programů environmentální výchovy: zkušenostní učení (Jan Činčera)

Výchova o zemi (Jan Činčera)

 

Analýza programu environmentální výchovy:

Sucho (Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Roman Kroufek)

 

Environmentální výchova: Cesty a křižovatky

Jan Činčera

Přednáška shrnuje hlavní a související přístupy, jejich vývoj a východiska (mj. výchova k ochraně přírody, výchova o Zemi, místně zakotvené učení, environmentální interpretace, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, výchova k environmentálnímu občanství). Cílem je vytvoření základní orientace v šířce oboru.

Jak video citovat: Činčera, J. (2020). Environmentální výchova: Cesty a křižovatky [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/cqHtA_EZCRI.

Vztah k přírodě a rozvíjení environmentální senzitivity

Jan Činčera

Přednáška shrnuje hlavní psychologické i pedagogické poznatky o vývoji vztahu k přírodě a aplikuje je do zásad pro jeho rozvíjení v pedagogické praxi. Uvádí konkrétní příklady některých souvisejících směrů a metod, včetně výsledků jejich ověřování, i doporučení, jaké postupy je možné považovat za účinné a jako naopak za kontraproduktivní.

Jak video citovat: Činčera, J. (2020). Vztah k přírodě a rozvíjení environmentální senzitivity [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/_Ft_h5HWJJc.

Problémy a konflikty

Jan Činčera

Přednáška shrnuje diskusi o výuce environmentálních problémů a konfliktů. Na základě souvisejících výzkumů porovnává několik konkrétních metodických přístupů a diskutuje jejich silná i slabá místa.  Přednáška upozorňuje na doporučené, ale i na problematické strategie, které se v této klíčové oblasti environmentální výchovy mohou objevit. Diskutuje některé nežádoucí následky, které může aplikace problematických postupů mít. V závěrečné části shrnuje hlavní doporučení pro výuku o změnách klimatu.

Jak video citovat: Činčera, J. (2020). Problémy a konflikty [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/O97qAQYNtlY.

Výzkum v environmentální výchově a jeho metodologická východiska

Jan Činčera a Roman Kroufek

Přednáška Jana Činčery a Romana Kroufka představuje hlavní oblasti současného výzkumu v oblasti EVVO (evaluační studie, výzkumy významných životních zkušeností, výzkumy v rámci diskursu VUR, post-kvalitativní výzkum atd.) a klíčové časopisy oboru.

Ve druhé části uvádí přehled některých aktuálních metodologických diskursů v oboru, včetně příkladů zajímavých výzkumných zjištění a osobností, které se daným přístupem zabývají. V závěrečné části přednáška uvádí doporučení pro začínající výzkumníky v oboru environmentální a udržitelné výchovy.

Jak video citovat: Činčera, J., Kroufek, R. (2020). Výzkum v environmentální výchově a jeho metodologická východiska [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/dhVFf17ny-4.

EVVO na mateřských školách

Kateřina Jančaříková

Přednáška doc. PhDr. Kateřiny Jančaříkové, Ph.D. se věnuje teoretickým aspektům EVVO v předškolním vzdělávání. Obsahuje cíle EVVO, didaktické zásady a prostředky její realizace. Bude představeno několik osvědčených aktivit pro rozvíjení environmentální senzitivity.

Jak video citovat: Jančaříková K. (2020). EVVO na mateřských školách [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/iP_YTLxiphE.

Analýza teorie programu a hodnocení kvality

Jan Činčera

Přednáška Jana Činčery se zaměřuje na to, jak v programu environmentální výchovy rozpoznat jeho silná a slabá místa a jak vyhodnotit pravděpodobný dopad programu na žáky. Představuje dva základní postupy: analýzu teorie programu, zaměřenou na pojmenování předpokládaných vztahů mezi aktivitami a jednotlivými skupinami cílů programu, a hodnocení kvality programu podle předem daných kritérií. Postup pro analýzu teorie programu ilustruje na modelovém příkladě programu zaměřeného na posilování odpovědného spotřebitelského chování. Přednáška dále ukazuje různé příklady hodnotících nástrojů a to, jakým způsobem pro ně získávat data z pozorování či z popisu programu. Přednáška je součástí širšího cyklu, zaměřeného na evaluaci programů environmentální výchovy. Pro další aplikaci rozvíjených kompetencí na ní navazuje analýza modelového programu „Sucho“, zpracovaná v samostatné přednášce.

Jak video citovat: Činčera J. (2020). Analýza teorie programu a hodnocení kvality [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/LpIyfnALqXU.

Pro-environmentální chování a akční kompetence

Jan Činčera

Přednáška doc. PhDr. Jana Činčery, Ph.D. stručně charakterizuje relevantní teorie proenvironmentálního chování a následně kategorizuje jednotlivé oblasti environmentálního chování a související metodické postupy pro jejich rozvíjení. Uvádí příklady výzkumů relevantních programů a diskutuje jejich zjištění.

Jak video citovat: Činčera J. (2020). Pro-environmentální chování a akční kompetence [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/LpIyfnALqXU.

Ekologické zákonitosti a badatelské dovednosti

Jan Činčera, Roman Kroufek

Přednáška Jana Činčery a Romana Kroufka diskutuje současné přístupy v environmentální výchově k rozvíjení ekologického porozumění a badatelských kompetencí žáků. Charakterizuje a porovnává pozitivistický a konstruktivistický přístup k výuce ekologických zákonitostí a uvádí konkrétní příklady jejich aplikace. Diskutuje poznatky v oblasti teorie konceptuální změny a aplikuje je na oblast výuky ekologických konceptů. Ve druhé části představuje východiska badatelsky orientované výuky a příklady její aplikace, včetně výsledků vybraných evaluací badatelských programů.

Jak video citovat: Činčera, J., Kroufek, R. (2020). Ekologické zákonitosti a badatelské dovednosti [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/OLz5iJRREdo.

Cíle environmentální výchovy a pojetí environmentální gramotnosti

Jan Činčera, Roman Kroufek

Přednáška Jana Činčery a Romana Kroufka představuje současnou mezinárodní i národní diskusi o vymezení cílů environmentální výchovy. Podrobněji diskutuje vymezení předpokládající jako hlavní cíl environmentální výchovy odpovědné environmentální chování. Charakterizuje koncept environmentální gramotnosti a porovnává oba tyto přístupy s kompetenčními přístupy. Přibližuje vývoj v oblasti vymezení cílů environmentální výchovy v České republice. V závěrečné části představuje pojetí cílů a kompetencí pro udržitelnost. 

Jak video citovat: Činčera, J., Kroufek, R. (2020). Cíle environmentální výchovy a pojetí environmentální gramotnosti [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/vS8snKeyPWw.

Kvantitativní zpracování dat ve výzkumu EVVO

Roman Kroufek

Přednáška PhDr. Romana Kroufka, Ph.D. je vstupním seznámením se zpracováním dat získaných kvantitativními metodami pedagogického výzkumu. Postupně jsou představeny předpoklady analýzy (typy dat, úprava dat, normalita) a způsoby volby a využit vhodných parametrických i neparametrických testů. Součástí přednášky je představení základních softwarových programů pro statistické analýzy.

Jak video citovat: Kroufek, R. (2020). Kvantitativní zpracování dat ve výzkumu EVVO [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/ZU9VbJTGk0A.

Úvod do evaluace programu

Jan Činčera

Přednáška Jana Činčery je první v cyklu zaměřeném na evaluační výzkum programů environmentální výchovy. Seznamuje se základními pojmy, jako je „program“ a „evaluace“. Diskutuje hlavní metodologické přístupy k evaluaci (post-pozitivistický, konstruktivistický, pragmatický a transformativní). U každého charakterizuje jeho hlavní zaměření, roli evaluátora, preferovaný metodologický přístup a typické metody sběru dat.

Jak video citovat: Činčera, J. (2020). Úvod do evaluace programu [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/aCbZB0jycuw.

Metodika evaluace programu

Jan Činčera

Přednáška seznamuje s vybranými východisky pro evaluaci programu. Podrobněji charakterizuje evaluační cyklus, problematiku předpokladů evaluace i komunikace jejích výsledků.

Jak video citovat: Činčera, J. (2020). Metodika evaluace programu [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/5gXtWzWDteI.

Přírodní školní zahrady

Kateřina Jančaříková

Přednáška se věnuje popisu školních přírodních zahrad, jejich potenciálu a funkce. Představí možnosti inovace školní zahrady a ukázkové programy. Zmíněna je historie vyučování v zahradách v České republice i novodobému hnutí za lepší využívání školních zahrad. Je opřena o příklady z praxe (popisy a fotografie školních zahrad z celé republiky.

Jak video citovat: Jančaříková, K. (2020). Přírodní školní zahrady [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/6I_fpzIBkjA.

Proměny estetického postoje k přírodě – od venkova k divočině

Karel Stibral

Přednáška se zaměří na historické proměny estetického ocenění přírody jako součást našeho pohledu na přírodu. Pozornost bude zaměřena na postupné „učení se“ ocenění různých forem krajiny a přírody, na to, jak se objevovaly postupně v euroatlantické kultuře i na česká specifika. Bude též akcentována estetická motivace pro ochranu přírody, pohyb v přírodě, zejm. turistiku.

Jak video citovat: Stibral, K. (2021). Proměny estetického postoje k přírodě – od venkova k divočině [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/6I_fpzIBkjA.

Školní reálie a EVVO

Roman Kroufek, Kateřina Jančaříková

Přednáška seznamuje s pojetím EVVO v základních dokumentech, relevantních pro kurikulum (RVP, DOV, Cíle a indikátory EVVO), dále s postavením koordinátora EVVO na školách. Součástí je také pohled na pojetí a strukturu EVVO v rámci aktuálních revizí RVP.

Jak video citovat: Kroufek, R., Jančaříková, K. (2021). Školní reálie a EVVO [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/6I_fpzIBkjA.

Využití živých organismů pro realizaci EVVO a podporu přírodovědné gramotnosti

Kateřina Jančaříková

Vzdělávání za pomoci živých organismů (zvířat či rostlin) se rozvíjí v terapeuticky nebo pedagogicky zaměřených aktivitách ve všech zemích Evropské unie. Humánně-animální interakce se začaly využívat jako jedna z cest zmírňování prohlubujícího se odcizování člověka přírodě. Přednáška seznamuje s terminologií vzdělávání za pomoci živočichů a rostlin (animal / plant assisted education) a problematikou zooasistence ve školách, upozorňuje na spontánní trend „návratu k chovatelství“ a pěstování zajímavých druhů rostlin na českých školách a doporučuje prostředky, jak školní chovy a školní zahrady zefektivnit. Budou představeny vhodně vybrané modelové druhy a nastíněny možnosti jejich využití.

Metodika, která je v přednášce zmiňována, je ke stažení zde.

Jak video citovat: Jančaříková, K. (2021). Využití živých organismů pro realizaci EVVO a podporu přírodovědné gramotnosti [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/kC7tzA_y1t8.

Úvod do klimatického vzdělávání

Jan Činčera

Přednáška shrnuje výzkumy faktorů ovlivňujících postoje a chování žáků ve vztahu ke klimatické změně, včetně výzkumu českých žáků. Na jejich základě shrnuje základní metodická východiska pro klimatické vzdělávání. Přednáška je určená zejména pro učitele a pro autory programů klimatického vzdělávání.

 

Jak video citovat: Činčera J. (2021). Úvod do klimatického vzdělávání [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/zwrbggHsfoI.

Práce s kvalitativními daty v evaluaci programů EVVO

Jan Činčera

 

Přednáška navazuje na téma evaluace a výzkum EVVO. Rozvíjí kompetence pro pozorování programů a vedení rozhovorů s respondenty a pro analýzu získaných dat. Studenti se naučí rozlišovat dobré a špatné otázky ve vedení rozhovoru a naučí se na základě získaných kvalitativních dat pojmenovávat dobré i problematické aspekty hodnocených programů. Přednáška je vhodná pro vysokoškolské studenty, ale i pro evaluátory výukových programů.

 

Jak video citovat: Činčera, J. (2021). Práce s kvalitativními daty v evaluaci programů EVVO [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/Utum6ie9kJw.

 

Environmentální výchova v neformálním vzdělávání

Jan Činčera

Přednáška podává přehled hlavních skupin organizací, zabývajících se u nás neformální environmentální výchovou. V každé skupině uvádí příklady konkrétních organizací. Diskutuje potenciál a možnosti neformální environmentální výchovy.

 

Jak video citovat: Činčera, J. (2022). Environmentální výchova v neformálním vzdělávání [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/532Hs5yeaew.

Environmentální výchova v regionech

Jan Činčera

Přednáška porovnává rozsah služeb environmentální výchovy po jednotlivých krajích. Zabezpečení environmentální výchovy dále dává do kontextu s rozdíly v environmentální gramotnosti žáků. V závěrečné části uvádí příklady významných center environmentální výchovy v České republice.

 

Jak video citovat: Činčera, J. (2022). Environmentální výchova v regionech [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/CJwtnaqqzEU.

Metodika přípravy programů environmentální výchovy: distribuce moci

Jan Činčera

Přednáška diskutuje jeden z klíčových aspektů pro přípravu a vedení programů environmentální výchovy, distribuci moci mezi jednotlivé zainteresované strany. Vysvětluje, jak zvolený model ovlivňuje základní design programu. Diskutuje konflikty a dilemata, která s distribucí moci v rámci programu vyvstávají.

 

Jak video citovat: Činčera, J. (2022). Metodika přípravy programů environmentální výchovy: distribuce moci [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/8fiR3JZukDk.

Metodika přípravy programů environmentální výchovy: komunikace hodnot

Jan Činčera

Přednáška seznamuje s teorií hodnot a problémy souvisejícími s komunikací a posilováním hodnot na programech environmentální výchovy. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak lektoři i učitelé mohou určité hodnoty posilovat nebo naopak oslabovat. Vysvětluje, jak hodnotová orientace souvisí s pro-environmentálním chováním žáků i s jejich vnímáním programu. Diskutuje etickou stránku problému komunikace hodnot na vzdělávacích programech.

 

Jak video citovat: Činčera, J. (2023). Metodika přípravy programů environmentální výchovy: komunikace hodnot [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/vtlSJrh-tt4.

Metodika přípravy programů environmentální výchovy: zarámování

Jan Činčera

Přednáška se zaměřuje na aplikaci teorie rámců v přípravě programů environmentální výchovy. Vysvětluje princip rámování i rozdíl mezi svrchním (symbolickým) rámcem a hlavním sdělením (hlubokým rámcem) programu. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak lze s rámováním v praxi pracovat a jaké nejčastější problémy se v této oblasti v praxi objevují.

 

Jak video citovat: Činčera, J. (2023). Metodika přípravy programů environmentální výchovy: zarámování [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/vtlSJrh-tt4.

Metodika přípravy programů environmentální výchovy: zkušenostní učení

Jan Činčera

Přednáška představuje hlavní teoretická východiska zkušenostního učení, zejména Lewinovy principy zkušenostního učení a Kolbovu teorii cyklu učení. Diskutuje tři rozdílné přístupy, které se v aplikaci zkušenostního učení objevují v praxi environmentální výchovy: kromě přístupu inspirovaného dobrodružnou výchovou také modely autentického učení a metodu dramaturgie.

 

Jak video citovat: Činčera, J. (2023). Metodika přípravy programů environmentální výchovy: zkušenostní učení [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/vtlSJrh-tt4.

Výchova o Zemi

Jan Činčera

Přednáška představuje tzv. výchovu o Zemi (earth education), jako ucelený specifický přístup v rámci environmentální výchovy. Představuje její základní metodické postupy i postupy, kterým se metodika naopak cíleně vyhýbá. Diskutuje její silné i slabé stránky. Představuje výsledky evaluačních výzkumů programů Strážci Země a Sluneční loď Země ze Spojených států a České republiky.

 

Jak video citovat: Činčera, J. (2023). Výchova o Zemi [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/fbDHANBhAlY.

Analýza programu environmentální výchovy

Sucho

Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Roman Kroufek

V rámci přednášky je analyzován příklad programu zaměřeného na problematiku sucha. Na základě souvisejících modelů je poukázáno na jeho silné a slabé stránky. V rámci přednášky je pak rozebrána teorie programu a diskutovány implikace postupů, které v něm byly zvoleny. Podrobný popis programu je stažení zde.

Jak video citovat: Činčera, J., Jančaříková, K., Kroufek, R. (2021). Sucho. Analýza programu environmentální výchovy [Video file]. Dostupné na https://youtu.be/0CHYVC5GueQ.

Přednášky jsou zveřejněny pod licencí Creative Commons BY-SA 3.0.